LUT-SPAW-logo-Biale

ul. Zakrzowska 21 A
51-318 Wrocław

+48 71 326 93 95

Gazy lutowanie płomieniowe

Temperatura płomienia
Lutowanie płomieniowe (gazowe) to proces, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy nagrzewający do wymaganej temperatury bezpośrednio lutowane złącze. Płomień uzyskiwany jest w wyniku spalania mieszanin różnych gazów palnych i par paliw ciekłych z tlenem lub powietrzem. Urządzeniami zaprojektowanymi na potrzeby opisanego procesu są palniki.

Użyteczność poszczególnych paliw, na których bazuje lutowanie płomieniowe, zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich:

  • wartość opałowa paliwa (tzn. ilość ciepła w dżulach lub kaloriach otrzymywanego ze spalenia 1m3 gazu),
  • temperatura płomienia,
  • zawartość części niepalnych,
  • wpływ na jakość lutowanego złącza,
  • koszt paliwa,
  • bezpieczeństwo obsługi,
  • łatwość transportu i przechowywania itd.

Do najlepszych z tego punktu widzenia paliw należą: węglowodory (np. acetylen, metan, etan i propan), wodór, gaz świetlny, gaz ziemny, gaz koksowniczy oraz pary benzyny i nafty. Właściwości ważniejszych paliw, na których opiera się lutowanie płomieniowe przedstawia poniższa tabela: